ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

82.00

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ . ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ . ΣΕΛΙΔΕΣ 704

Κωδικός προϊόντος: 9789604188826 Κατηγορίες: , , ,
Product ID: 5703

Περιγραφή

Περιέχει: ΜΕΡΟΣ Ι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στην Αριθμητική,
Κεφάλαιο 2 – Εισαγωγή στην Άλγεβρα, Κεφάλαιο 3 – Εξισώσεις και
Ανισώσεις, Κεφάλαιο 4 -Συναρτήσεις, Κεφάλαιο 5 – Συστήµατα Εξισώσεων,
Κεφάλαιο 6 – Άλγεβρα Πινάκων, Κεφάλαιο 7 – Παράγωγοι, Κεφάλαιο 8 –
Ολοκληρώματα, ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Κεφάλαιο 9 – Εισαγωγή στη
Στατιστική, Κεφάλαιο 10 -Συλλογή Δεδομένων, Κεφάλαιο 11 – Γραφικές
μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής, Κεφάλαιο 12 – Αριθμητικές Μέθοδοι
Περιγραφικής Στατιστικής, Κεφάλαιο 13 -Περιγραφική Στατιστική για δύο
Μεταβλητές, Κεφάλαιο 14 – Πιθανότητες, Κεφάλαιο 15 -Μοντέλα Κατανοµών
Πιθανοτήτων, Κεφάλαιο 16 – Κατανοµές ∆ειγµατοληψίας, Κεφάλαιο 17 –
∆ιαστήµατα Εμπιστοσύνης, Κεφάλαιο 18 – Έλεγχοι Υποθέσεων, Κεφάλαιο
19-Σύγκριση δύο Πληθυσµών, Κεφάλαιο 20 – Ανάλυση Κατηγοριοποιημένων
∆εδοµένων, Κεφάλαιο 21 – Παλινδρόµηση και Συσχέτιση, Κεφάλαιο 22 –
Ανάλυση ∆ιακύµανσης, Κεφάλαιο 23 – Πολυδιάστατη Παλινδρόμηση, Κεφάλαιο
24 – Μη Παραμετρικοί Έλεγχοι, Κεφάλαιο 25 -Ανακεφαλαίωση